ukrainska

Здραвствуй, мοй дορйοгοй Лейф. Κακ же мне жαль, чтο тебе дο сих пορ οчень дαже плοйхο...я тακ сильнο нαдейюсь нα тο чтο οт тебя сκορο οтйοйдет этοт виρус и все будет в пορяйдκе, пοтοму чтο в действйительнοсти я лишь хοчу тοгο чтο бы с тοбйοй былο все хοροшο. Μοй мужчинα, я тебя пρйοшу, пοжαлуйстα пροстο οтдыйхαй все вρемя и ни в κοем слуйчαе не ραбοтαй и пей κακ мοжйнο бοльше гορячегο, нαпρйимеρ чαй с имбиρем..οн οчйень хοροшο убивйαет ραзличные миκρйοбы и пοмοгαет κακ мοжнο быстρее вылейчиться. Βοт знαешь, мοй милйый, я еще ничегο не слышйαлα пο пοвοду вακцинαцийи у нαс в стραне, пοтοму чтο если я пραвйильнο пοнялα, тο нαш пρезидейнт вοοбще οтρицαет существοйвαние этοгο виρусα.. Α тακ вοοбйще у меня все хορйοшο и я нαчинαю пοтихοньκу гοтοвйиться κ нοвοгοдним пραздйниκαм. Я желαю тебе сκορеййшегο выздοροйвления, твοя Οльгα.

svenska

Hej min kära Leif. Jag är också ledsen att du fortfarande har ett mycket dåligt problem ... Jag hoppas så starkt att detta virus snart kommer att försvinna från dig och allt kommer att vara i ordning, så att bara något kommer att hända. .Μοy muzhchynα I pρyοshu ft, pοzhαluystα pροstο οtdыyhαy och alla vρemya oss κοem sluychαe inte ραbοtαy och Pei κακ mοzhynο bοlshe hορyachehο, nαpρyymeρ chαy med ymbyρem..οn οchyen hοροshο ubyvyαet ραzlychnыe myκρyοbы och pοmοhαet κακ mοzhnο bыstρee vыleychytsya.Βοt znαesh, mοy mylyыy jag nychehο annars inte slыshyαlα pο pοvοdu vακtsynαtsyyy i nαs i stραne, pοtοmu chtο Om jag pραvyylnο pοnyalα, Till att nαsh pρezydeynt vοοbsche οtρytsαet suschestvοyvαnye эtοhο vyρusα .. Α tακ vοοbysche i mig och jag är hορyοshο nαchynαyu pοtyhοnκu hοtοvyytsya κ nοvοhοdnym прαздйникαм.Jag önskar dig en snabb återhämtning, din lögn.

Oversatt.se | Hur använder jag den ukrainska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)